Otváracie hodiny
PO-NE 10:00-20:00
STYLA
Studená 4B/18496 Bratislava 821 04

Obchodné podmienky

pre kúpne zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu www.indigodecor.sk (ďalej len "Podmienky")

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.indigodecor.sk je spoločnosť:

INDIGO – DECOR, s.r.o. 
Rožňavská 1, 83104 Bratislava 
IČO: 44 162 910
DIČ: 2022609809
IČ DPH: SK2022609809

Spoločnosť INDIGO – DECOR, s.r.o. Zapísaná v OR OS Bratislava 1, oddiel Sro, vložka 52302/B
Tel.: +421 904 911 246
E-mail: info@indigodecor.sk

Orgán dozoru: 
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) 
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj 
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27 
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
tel. č.: 02/ 58272 172-3 
fax č.: 02/ 58272 170

Článok 1 – Základné ustanovenia

1.1 Podmienky upravujú práva a povinnosti medzi spoločnosťou INDIGO – DECOR, s.r.o., so sídlom Rožňavská 1, 831 04 Bratislava, prevádzka: Rožňavská 1, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 162 910, DIČ: 2022609809, IČ DPH: SK2022609809, bankové spojenie: Tatrabanka, a.s. Bratislava, číslo účtu/kód banky: 2943458147/1100, (ďalej len "Predávajúci") a Kupujúcim, ktorý prostredníctvom internetovej stránkywww.indigodecor.sk (ďalej len "Stránka") kupuje tovar ponúkaný na Stránke.

1.2 Kupujúcim sa rozumie akákoľvek právnická, alebo fyzická osoba (podnikateľ), spotrebiteľ (akákoľvek fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti), ktorá po riadnom vyplnení záväznej elektronickej objednávky, so všetkými náležitosťami v zmysle týchto Podmienok, túto odošle Predávajúcemu a Predávajúci mu pošle písomné elektronické potvrdenie o prijatí objednávky. 

1.3 Tovarom sa rozumejú všetky produkty, ktoré sú zverejnené na stránke (ďalej „tovar“). Zmluvou sa rozumie v ďalšom texte – kúpna zmluva.

1.4 Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené Podmienkami sa riadia najmä: príslušnými ustanoveniami Zákona č. 618/2003 Z.z. O autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (Autorský zákon), v prípade, že je Kupujúcim spotrebiteľ, tiež príslušnými ustanoveniami Zákona č. 40/1964 Zb. v platnom znení (Občiansky zákonník), Zákona č. 250/2007 Z.z. O ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v prípade, že je Kupujúcim podnikateľ, tiež príslušnými ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení (Obchodný zákonník).

Článok 2 – Objednávka - uzavretie zmluvy

2.1 Kupujúci si objednáva tovar postupom uvedeným v návode „Ako nakupovať“, ktorý je umiestnený v menu Stránky.

2.2 Kupujúci je povinný úplne, správne, pravdivo vyplniť všetky požadované údaje v objednávke, v opačnom prípade sa objednávka považuje za neúplnú.

2.3 Neúplná objednávka bude zo systému Predávajúceho vyradená po tom, ako sa Predávajúcemu nepodarí ani dodatočne zistiť (telefonicky, príp. E-mailom podľa údajov zadaných potenciálnym Kupujúcim) správne a úplne všetky údaje požadované v objednávke.

2.4 Po odoslaní úplnej objednávky bude Kupujúcemu spätne zaslaná automatická odpoveď s predmetom „Evidencia záväznej objednávky“ s prílohou obchodných podmienok spoločnosti INDIGO – DECOR, s.r.o., ktorý potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie. Týmto ešte nevzniká kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim a ani sa nepotvrdzuje objednávka.

2.5 Predávajúci následne overí disponibilitu tovaru na sklade a zašle Kupujúcemu E-mailovú správu s predmetom „Potvrdenie záväznej objednávky“.

2.6 Zmluva je uzatvorená okamihom, kedy dôjde Kupujúcemu na ním udanú E-mailovú adresu potvrdenie o prijatí záväznej objednávky Predávajúcim.

2.7 Potenciálny Kupujúci je oprávnený zrušiť objednávku bez uvedenia dôvodu do okamihu doručenia potvrdenia o prijatí záväznej objednávky Kupujúcemu s tým, že mu nevznikajú žiadne ďalšie povinnosti voči Predávajúcemu.

2.8 V súvislosti s výkladom práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z týchto Podmienok si budú Predávajúci a Kupujúci zasielať informácie a písomnosti súvisiace s ich právnym vzťahom prostredníctvom elektronickej komunikácie (ak nie je v ostatných častiach týchto Podmienok upravené inak), v prípade Predávajúceho na E-mailovú adresu objednavky@indigodecor.sk v prípade Kupujúceho na E-mailovú adresu uvedenú v objednávke.

 

Článok 3 – Kúpna cena, náklady na dodanie tovaru (Platobné podmienky)

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci kupuje od Predávajúceho tovar za cenu, ktorá je platná a nemenná v čase odoslania objednávky Predávajúcemu uvedená na Stránke. Cena tovaru je uvádzaná vrátane DPH. Predávajúci je platca DPH. Predávajúci je viazaný svojou ponukou vrátane kúpnej ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky Predávajúcemu. Touto ponukou vrátane kúpnej ceny je Predávajúci viazaný do úplného dodania tovaru Kupujúcemu, príp. do zrušenia zmluvy v zmysle týchto Podmienok.

 

3.2 Spôsoby platby za tovar:

 

bezhotovostným bankovým prevodom, vopred, v prospech účtu Predávajúceho. Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s., číslo účtu/kód banky: 2943458147/1100 (nutné použiť variabilný symbol). Variabilným symbolom je číslo zálohovej faktúry, ktorá bude Kupujúcemu odoslaná Predávajúcim,

v hotovosti pri osobnom odbere v prevádzke Predávajúceho: „INDIGO - DECOR“, Rožňavská 1, 831 04 Bratislava.

 

3.3 Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru a náklady spojené s dodaním tovaru včas a riadne. Záväzok Kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu tovaru a náklady spojené s dodaním tovaru sa považuje za splnený okamihom pripísania finančných prostriedkov na bankový účet Predávajúceho, alebo vyplatením v hotovosti Predávajúcemu, alebo prepravcovi.

3.4 Faktúra, ktorá zároveň slúži ako dodací list a záručný list, bude Kupujúcemu doručené v balíku spolu s tovarom.

3.5 Tovar bude Kupujúcemu dodaný spôsobom a na miesto dodania ako si určí Kupujúci vo svojej objednávke. Tovar označený príznakom Doprava zdarma, Kupujúci neuhrádza prepravné a ani manipulačné náklady. Náklady na doručovanie v krajinách EÚ, príp. iných krajinách budú osobitne dohodnuté Predávajúcim a Kupujúcim. Pokiaľ Kupujúci neprevezme tovar v stanovenej lehote, Predávajúci je oprávnený účtovať náklady za uskladnenie tovaru vo výške 1,00 EUR za každý deň. Uvedené ustanovenie neplatí v prípade, ak Predávajúci využije svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 3.7 týchto Podmienok.

3.6 V prípade, že Kupujúci odmietne bezdôvodne prevziať tovar, príp. tento si neprevezme a/alebo neuhradí jeho celú kúpnu cenu ani v lehote do 14 dní po uzavretí zmluvy, pričom súčasne nevyužil právo odstúpiť od zmluvy v súlade s bodom 6.1 týchto Podmienok (bod 6.1 sa vzťahuje na spotrebiteľov) Predávajúci môže od zmluvy odstúpiť. Predávajúci má v tomto prípade voči Kupujúcemu (spotrebiteľovi) nárok na úhradu nákladov, ktoré vznikli Predávajúcemu v súvislosti so zmluvou (vrátane prepravného a balného). V prípade, že Kupujúcim nie je spotrebiteľ Predávajúci má voči Kupujúcemu nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 25 % z hodnoty objednaného tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že uvedená zmluvná pokuta je primeraná, neodporuje dobrým mravom v obchodných vzťahoch a pokrýva náklady, ktoré vznikli Predávajúcemu v súvislosti so zmluvou vrátane prepravného ako aj časť ušlého zisku, ktorý Predávajúci stratil tým, že Kupujúci nesplnil svoje povinnosti v zmysle tohto ustanovenia. Zmluvná pokuta je splatná v lehote do 10 dní odo dňa, kedy nastanú účinky odstúpenia a nie je touto dotknutý nárok Predávajúceho na náhradu škody, presahujúcu výšku zmluvnej pokuty.

3.7 Pri odstúpení od zmluvy Predávajúci vráti Kupujúcemu bezhotovostným prevodom v prospech jeho bankového účtu v lehote do 15 dní odo dňa kedy nastali účinky odstúpenia prijaté plnenie, pričom si oproti nároku Kupujúceho započíta svoj nárok na úhradu zmluvnej pokuty, príp. úhradu nákladov (bod 3.7 týchto Podmienok) a takto zníženú sumu vyplatí Kupujúcemu.

Článok 4 – Dodanie tovaru a odporúčaný postup pri preberaní zásielky

4.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar do 14 pracovných dní po uhradení kúpnej ceny na účet Predávajúcemu TATRABANKA, a.s. 2943458147/1100 nutné použiť variabilný symbol. Variabilným symbolom je číslo zálohovej faktúry, ktorá bola Kupujúcemu zaslaná Predávajúcim na základe jeho objednávky.

4.2 Kupujúci je na základe uzavretej zmluvy povinný tovar včas a riadne prevziať. Pri prevzatí tovaru si Kupujúci skontroluje neporušenosť obalu, tovaru a príslušenstva a prípadné poškodenie obalu, tovaru a príslušenstva ihneď oznámi Predávajúcemu. Pokiaľ sa vyskytne takáto skutočnosť, v prípade doručenia tovaru kuriérom, bezodkladne spíše s kuriérom škodový protokol a túto skutočnosť oznámi Predávajúcemu. Pri prevzatí tovaru si Kupujúci ďalej skontroluje či obsah balíka množstvom a svojou povahou zodpovedá záväznej objednávke. V prípade nesúladu dodaného tovaru s objednávkou odporúčame, aby Kupujúci bezodkladne informoval Predávajúceho telefonicky, E-mailom, alebo poštou.

4.3 Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru, ktoré bolo spôsobené tým, že Kupujúci nezadal všetky požadované údaje a/alebo nevyplnil objednávku správne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, priamu, nepriamu alebo následnú a/alebo ušlý zisk, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu následkom tej skutočnosti, že Kupujúci nevyplnil objednávku správne a/alebo úplne.

4.4 Za škody, ktoré vznikli pri preprave tovaru zodpovedá prepravca.

 

Článok 5 – Odstúpenie od zmluvy

5.1 kupujúci je v súlade s ust. § 7 ods. 1) zákona č. 102/2014 z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oprávnený v lehote do 14 dní od prevzatia tovaru odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu. v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy vyplňte a zašlite nám tento FORMULAR.

Ak predávajúci splní dodatočne informačné povinnosti podľa ust. § 3 zákona č. 102/2014 z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa, kedy predávajúci dodatočne splnil informačné povinnosti, najneskôr však do 12 mesiacov od uzavretia zmluvy.

V prípade, že predávajúci nesplní všetky informačné povinnosti voči kupujúcemu v zmysle ust. § 3 zákona č. 102/2014 z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ani dodatočne, je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy do 12 mesiacov od uzavretia zmluvy.

Kupujúci nemôže v zmysle § 7 ods. 6) zákona č. 102/2014 z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v náväznosti na charakter tovaru, odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom Kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,

predaj tovaru, alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré Predávajúci nemôže ovplyvniť.

 

Pokiaľ sa Kupujúci rozhodne odstúpiť od kúpnej zmluvy, originálny tovar s dodaným príslušenstvom nesmú byť poškodené a niesť znaky používania, alebo byť inak znehodnotené. K tovaru musia byť priložené všetky Predávajúcim zaslané dokumenty: faktúra, ktorá zároveň slúži ako dodací list, a/alebo originál pokladničného dokladu. Predávajúci je v tomto prípade povinný:

prevziať tovar späť,

vrátiť Kupujúcemu bezhotovostne na jeho bankový účet, najneskôr v lehote do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu, alebo preddavok, ktorý Kupujúci uhradil za tovar. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

Kupujúci je povinný tovar vrátiť do 15 dní odo dňa odstúpenia v prípade, že tovar nebude vrátený v súlade so všetkými náležitosťami v zmysle tohto ustanovenia bodu 6.1. Predávajúci má právo tento tovar neprevziať, pričom má právo požadovať úhradu celej kúpnej ceny.

5.2 Ustanovenie bodu. 6.1 tohto článku sa nevzťahuje na zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami uvedenými v predchádzajúcej vete sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

5.3 V prípade, že Predávajúci nemôže splniť zmluvu pretože objednaný tovar nemôže dodať, prípadne sa výrazným spôsobom zmení jeho cena, je povinný o tomto neodkladne informovať Kupujúceho, pričom sa môže s Kupujúcim dohodnúť na náhradnom plnení v rovnakej cene a kvalite. V prípade, že sa Kupujúci a Predávajúci nedohodnú na náhradnom plnení, Predávajúci vráti Kupujúcemu v lehote do 15 dní bezhotovostným prevodom v prospech jeho bankového účtu cenu zaplatenú za tovar, alebo preddavok a tiež dôvodné náklady, ktoré vznikli Kupujúcemu v súvislosti s objednaním tovaru.

5.4 Účinky odstúpenia od zmluvy, vo všetkých prípadoch v zmysle týchto Podmienok, príp. príslušných ustanovení zákona nastávajú doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. Oznámenie o odstúpení musí obsahovať odvolávku na to príslušné ustanovenie týchto Podmienok, príp. príslušné ustanovenie zákona, ktoré oprávňuje odstupujúcu stranu od tejto zmluvy odstúpiť. Akékoľvek ukončenie tejto zmluvy nezbavuje druhú zmluvnú stranu povinnosti uspokojiť všetky platné záväzky vzniknuté pred ukončením tejto zmluvy.

Článok 6 – Záverečné ustanovenia

6.1 Podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na Stránke.

6.2 Zmluvný vzťah medzi zmluvnými stranami je uzavretý podľa slovenského práva.

6.3 Zaslaním objednávky Kupujúci poskytuje Predávajúcemu súhlas na spracovanie jeho osobných údajov pre účely plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy. Predávajúci - prevádzkovateľ internetového obchodu www.indigodecor.sk zaručuje Kupujúcemu ochranu osobných údajov. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby Predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje – Meno, Priezvisko, trvalé bydlisko, E-mail, telefónne číslo, vo svojom informačnom systéme za účelmi plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy. Kupujúci udeľuje svoj súhlas na dobu neurčitú a tento súhlas môže odvolať hocikedy v prípade, že jeho osobné údaje budú uchovávané a spracované v rozpore s udeleným súhlasom. Kupujúci poskytuje svoj súhlas tiež sprostredkovateľovi - osobe, ktorá spracováva osobné údaje v mene Predávajúceho, ako aj prepravcovi tovaru. Kupujúci súčasne dáva súhlas k cezhraničnému prenosu svojich osobných údajov.

6.4 Predávajúci je nositeľom majetkových práv k Stránke a Stránka požíva právnu ochranu v zmysle príslušných právnych predpisov (najmä Autorského zákona, Obchodného zákonníka....). V prípade, že by boli na Stránku bez súhlasu Predávajúceho prenášané akékoľvek údaje z webových stránok iných osôb, Predávajúci má právo takéto údaje odstrániť. Predávajúci nezodpovedá za používanie webovej stránky tretích osôb, ani za obsah údajov, ktoré tieto webové stránky obsahujú.

Žiadna zo strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia, ktoré nastalo dôsledkom tzv. vyššej moci. Za udalosť vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú žiadna zo strán nemôže predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle (napr. vojna, štrajk, prírodné katastrofy atď.).

Predávajúci nezodpovedá za žiadne škody, priame, nepriame, alebo následné, príp. ušlý zisk, ktoré vznikli následkom toho, že Stránku nebolo možné používať z objektívnych dôvodov vylučujúcich zodpovednosť Predávajúceho (napr. výpadok elektrickej energie, vyššia moc, porucha u poskytovateľa internetových služieb ...)

Vyplnením a odoslaním objednávky Predávajúcemu Kupujúci vyjadruje svoj bezvýhradný súhlas s týmito Podmienkami.

Informácie+421 904 911 246

Technická podpora+421 917 402 007

PlatbaV hotovosti & Prevodom